Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

KOKU KÜLTÜRÜ DERNEĞİ” TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı

Madde 1) Derneğin Adı “ KOKU KÜLTÜRÜ DERNEĞİ’DİR.

Derneğin Merkezi

Madde 2) Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

Adres: Sinan Paşa Mah. Ortabahçe Cad. No: 10 Büyük Beşiktaş Çarşısı Dükkan No: 32 Beşiktaş / İstanbul

Derneğin Amaçları

Madde 3) Dernek, aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

1- Koku Kültürü, eğitim, kültür ve sanat alanlarının gelişimini sağlamak için çeşitli projeler hazırlamak; bu alanlarda bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler yapmak,

2- Koku kültürünü kapsayan araştırmalar yapmak, toplumun ve gençlerin kozmetik, kokuya olan ilgilerini ve becerilerini artırmak, genç koku uzmanı ve parfümörler yetişmesine destek olmak

3- Toplumun koku kültürünü kapsayan araştırmalar, deneyler yapmak,

4- Ülkemiz ve tarihimiz ile özdeşleşen medeniyetlerimizi temsil eden çiçek özlerinin ( gül, lale, karanfil, ıhlamur vb.) kokularını yaygınlaştırmak ve yağlarının damıtılma, soğuk pres ve çiçeklenme işlemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak,

5- Tarihimizde ve kültürümüzde yer alan gündelik hayatımızın bir parçası olan koku bilincini artırarak fayda sağlamak,

6. Türk koku kültürünü temsil eden kokuları Uluslararası alanda yaygınlaştırmak ( gül, misk, amber, ıhlamur vb.)

7- Sadece coğrafyamızda yetişen siyah gül (Şanlıurfa-Halfeti) kırmızı gül (Isparta) gibi çiçek kokularının yağlarını çıkartmak tekniklerini yaşatmak ve damıtma meslek gruplarını canlandırmak,

8- Gerekli izinleri alarak yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan dernek veya diğer özel, tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel faaliyetler, festivaller düzenlemek veya yardımlaşmak,

9- Dernek bu doğrultuda oluşturacağı imkânlarını öncelikle ulusal ve uluslararası düzeyde başta koku ve kozmetik alanında olmak üzere diğer sağlık, sanat ve eğitim dallarında çalışan genç kuşaklara tahsis etmeyi hedeflemektedir.

10. YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GEREKLİ İZİNLERİN ALINARAK ÜLKEMİZİN TANITIMI YAPILACAK OLAN EĞİTİM, PANEL, SERGİ, KONFERANS, WORKSHOP (PARFÜM YARIŞMASI, PARFÜM TASARIMI, ÇİÇEK ÖZLERİNİN TANIMLANMASI) VEYA FESTİVAL VB. ETKİNLİKLER DÜZENLEYİP, TÜM BAKANLIKLAR VE KAMU KURULUŞLARI İLE ORTAK PROJELER YAPMAK, PROJE KARŞILIĞINDA DESTEK VE HİBE ALMAK, AVRUPA BİRLİĞİNE VE FONLARDAN KRİTERLERE UYGUN YARARLANMAYI DA HEDEFLEMEK.

Derneğin Faaliyetleri

Madde 4) Dernek, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır.

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans, açık oturum, sempozyum, sergi ve panel gibi çalışmalar düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda radyo, kitap, broşür televizyon ve internet yayınları hazırlamak ve yayınlamak,

4- İnternet sayfası açmak, sosyal paylaşım sitelerinde sayfalar açmak, CD, VCD, DVD, kaset,. görsel, kitap, billboard, işitsel medya araçlarını kullanmak,

5- Gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, aynı zamanda şehirler ve kültürlerine yönelik kitapçık, katalog, üç boyutlu çalışmalar ve tanıtım filmleri hazırlamak bunların tanıtımı ile ilgili organizasyon ve etkinlik düzenlemek.

6- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

7- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,

8- Birçok şehirde ve ülkelerde koku tarihi, koku kültürü, koku hastalıkları gibi konularda bilinçlendirme ve farkındalık için seminerler düzenlemek

9- Gençler ve yetişkinleri bilinçlendirmek, geliştirmek ve ilgilerini artırmak için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, gezi, ödüllü/ödülsüz (parfüm tasarımları vb) yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11. Dernek geçmişten günümüze gelen ve unutulmaya yüz tutmuş Es’ar-ı Attar, Es’ar-ı Misk , Gülebcıyan, Buhurciyan, Amberciyan gibi koku satan meslek gruplarını yeniden canlandırmak

12- Benzer amaçlı dernekler ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13- Eğitim, tarih, kültürel ve sanatsal alanlarla ilgili projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek üzere Başta tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık tanıtma Fonu, TRT başta olmak üzere tüm Bakanlıklara ve Sivil Toplum Kuruluşları vb. kurumlarla proje hazırlayıp sunmak proje karşılığı destek almak yine birlikte ortak projeler yapmak,

14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının programlarına katılmak veya birlikte projeler organize etmek, bu amaçla hibe almak ve kredi kullanmak,

15- Yasal sınırların izin verdiği çerçeveye uygun olarak yurtdışında faaliyet gösteren dernek, vakıf, federasyon, sivil toplum kuruluşu vb. kurumlarla iş birliği yaparak sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapmak, organizasyonlar düzenlemek, bağış almak ve bağış yapmak,

16- Eğitim, sanat, sağlık ve kültürel alanlarda uzmanlık sahibi kişilere, her türlü bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar halinde neşretmek veya neşrettirmek,

17- Tarihi, kültürel, eğitim, sanatsal, animasyon, belgesel ve kurmaca filmler yapmak veya yaptırmak, yayınlamak veya yayınlatmak,

18- Gelir amacıyla kermes, fuar, film festivali ve sergiler düzenleyip, koşullu ya da koşulsuz vasiyet kabul etmek,

19-Yurt içi ve Yurt dışında gerekli izinler alındıktan sonra tüm sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili bireysel ya da ortak etkinlikler ve organizasyonlar yapmak.

20. Eğitimle ilgili ulusal yasa uluslararası organizasyon, konferans ve her türlü etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı dâhil tüm kamu kurumu ve kuruluşları ile yapmak,

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5) Derneğe üye olma hakkı ve üyelik işlemleri aşağıdaki gibidir;

a-)Asil Üyelik

1- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz,

2- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir,

3- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir,

4- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir,

5- Derneğe asıl veya onursal üye olarak özel ve tüzel kişiler kabul edilebilir. Özel veya Tüzel kişilerin derneğe üye olmaları halinde kendilerinin seçtikleri 1 ( bir) gerçek kişi temsil edecektir.

b-)Onursal Üyelik

Her alanda, başarıya ulaşan kişilerden uygun görülenlere, Genel Kurul kararıyla onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Dernek faaliyetlerine katılabilirler ancak Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 6) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Özel veya tüzel kişilerin temsilcisi gerçek kişiler dernekten ayrıldıklarında kurum da üyelikten ayrılmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6 – Yukarıda sayılan durumlardan birinin herhangi bir üyede tespiti halinde, bahsi geçen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır,

3- Olağan genel kurul, 3 yılda bir Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır,

4- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır,

5- Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 10) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 11) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

1) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler,

2- Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir,

3- Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

4- Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir,

5- Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur,

6- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği bir kişi oy kullanır,

7- Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

1- Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır,

2- Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 13) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında şube açması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin fesih edilmesi,

14- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15) Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

1- Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler,

2- Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır,

3- Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16) Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

4- Her türlü taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 17) Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 18) Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde yer alan amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda sürdürüleceği belirtilen çalışmaların yapılıp yapılmadığını denetler. Ayrıca defter, hesap ve kayıtların; mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol eder.

1- Denetim Kurulu çalışmalarını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

2- Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır;

1- Üye aidatı: Üyelerden aylık 5,00 TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

4- Dernek tarafından düzenlenen film festivalleri, gezi, eğlence, temsil, konser, kurs, seminer, eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

8- Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20) Defter tutma esasları;

1- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2017 yılı için 500.000TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur,

2- Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

3- Yukarıda belirtilen maddeye bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

4- Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Madde 21) Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 22) Dernekte, işletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır,

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir,

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır,

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir,

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir,

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir,

7- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur,

8- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 23) Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 24) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 25) Gelir ve gider belgeleri;

1- Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer,

2- Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir,

3- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Madde 26) Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 27) Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

1- Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

2- Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler

3- Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 28) Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 29) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 30) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir,

2- Genel kurul sonuç bildirimine; 1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 31) Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği (EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 32) Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

1- Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

2- Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 33) Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 34) Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 35) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 36) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde 37) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 38) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

1- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkıbulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

2- Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 39) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

1- Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesidurumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz,

2- Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 40) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Koku Kültürü Derneği” ibaresi kullanılır.

1- Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir,

2- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

3- Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

4- Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

5- Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödemesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 41) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 42) Bu tüzük 42 (kırk iki) maddeden ibarettir.

Bihter Türkan Çelik

Dernek Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Taner Yılmaz Sümeyye Güler Aslı Serap Erdinç

Kurucu Üye Kurucu Üye Kurucu Üye

Deniz ÇELİK Nurhan SAGHERJİ Gülten ALKAN

Kurucu Üye Kurucu Üye Kurucu Üye